ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Π.Μ.Σ. "ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ" (Φ2022)

Δικαιούχοι απαλλαγής από την καταβολή μεταπτυχιακών τελών φοίτησης, με εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, στο πλαίσιο του ν. 4485/2017 και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με απόφαση της 11ης/11.05.2022 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Κριτήρια επιλογής

Δικαιούχοι Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού»

1.    Α.Π.: 21597/03.03.2022
2.    Α.Π.: 30123/28.03.2022
3.    Α.Π.: 22900/08.03.2022
4.    Α.Π.: 22234/04.03.2022
5.    Α.Π.: 27648/20.03.2022

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Γεώργιος Ν. Φίλιας